Fot. Pixabay

Szanowni Państwo

Nieruchomości

Serdecznie zapraszamy podmioty działające na rzecz osób starszych, organizacje pozarządowe oraz uniwersytety trzeciego wieku, a także nieformalne grupy osób starszych posiadających bierne prawo wyborcze działające na rzecz osób starszych, o składanie swych propozycji kandydatów na członków Słupskiej Rady Seniorów.

Słupska Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Miasta Słupska w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących osób starszych.

Celem działania Słupskiej Rady Seniorów jest zapewnienie osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności Miasta Słupska, ze szczególnym uwzględnieniem seniorek i seniorów.

Siedzibą Rady i obszarem jej działania jest Miasto Słupsk.

Rada działa w następujących obszarach senioralnych:

1) aktywizacja i integracja społeczna,
2) zapobieganie marginalizacji,
3) poprawa społecznego wizerunku,
4) ochrona zdrowia,
5) rozwój form wypoczynku oraz dostęp do edukacji, kultury i sportu.

Do zadań Rady należy:

1) współpraca z władzami Miasta Słupska przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorek i seniorów,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko – i długoterminowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorek i seniorów,

3) monitorowanie potrzeb słupskich seniorek i seniorów,

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,

5) konsultowanie i ustalanie priorytetów kierunków w zakresie polityk i zadań realizowanych na rzecz osób starszych,

6) informowanie społeczności Słupska o szczególnych kierunkach działań podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz osób starszych,

7) dążenie do odtworzenia i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,

8) budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Rada powoływana jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta na okres czterech lat. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego składu Słupskiej Rady Seniorów pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, społecznie i mają obowiązek uczestniczenia w pracach Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia, na adres: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk w terminie do 13 listopada 2019 roku.

Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty niezbędne do uczestnictwa w procesie naboru.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska 

 ogłoszenie o naborze

 wniosek

Wykaz osób udzielających poparcia

PODZIEL SIĘ