Grafika przedstawia dzieci przedszkolne wraz z opiekunką
Grafika Freepik

8 marca rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zapisanie dziecka do przedszkola odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO. Adres strony dla rodziców to https://przedszkola-slupsk.nabory.pl.

Nieruchomości

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1, 2 pkt 1-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)

  1. wielodzietność rodziny kandydata;

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4. niepełnosprawność obojga rodziców;

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ponadto podczas rekrutacji brane pod uwagę będą następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 r.)

1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

2. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt.

3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 40 pkt;

4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 20 pkt;

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 99/E/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustalono następujące czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone poniżej w tabeli.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 1 marca 2018 r. do 7 marca 2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych

8 marca 2018 r

(godz. 13.00)

3

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 8 marca 2018 r.

(godz. 13.00)

do 22 mjarca 2018 r.

(godz. 13.00)

4

Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

Od 8 marca 2018 r.

(godz. 15.00)

do 23 marca 2018 r.

(godz. 16.00)

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o któych mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203).

od 26 marca 2018 r.

do 30 marca 2018 r.

6

Podanie do publicznej wiadomomści przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

7

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 4 kwietnia 2018 r.

do 9 kwietnia 2018 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

9

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sprządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 10 kwietnia 2018 r.

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc rozpocznie się postępowanie uzupełniające. Uwaga: wykaz wolnych miejsc do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym zostanie opublikowany 11 kwietnia 2018 r.

Lista placówek przedszkolnych, do których rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka.

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Adres

Nr telefonu

1

Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany Ogród”

w Słupsku

Jana Kilińskiego 33 59-842-29-53

2

Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku Zamkowa 6 59-842-48-33

3

Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku Zygmunta Augusta 62a 59-841-78-98

4

Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów”

w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 6 59-842-83-53

5

Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku Juliana Niemcewicza 9 59-842-38-13

6

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku Wandy 3 59-842-38-35

7

Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku Wileńska 2 59-842-42-95

8

Przedszkole Miejskie Integracyjne

nr 8 w Słupsku

Wiatraczna 10 59-841-78-69

9

Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu”

w Słupsku

Sportowa 10 59-842-92-28

10

Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji”

w Słupsku

Zygmunta Augusta 10 59-841-79-07

11

Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka” w Słupsku Kosynierów Gdyńskich 6 59-840-44-55

12

Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka”

w Słupsku

Koszalińska 9A 59-843-87-84

13

Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku Wiatraczna 6 59-841-79-37

14

Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka”

w Słupsku

Cypriana Kamila Norwida 4 59-843-08-93

15

Przedszkole Miejskie nr 21 w Słupsku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5)

(przewidywany termin rozpoczęcia działalności

2 stycznia 2019 roku)

Edwarda Łady-Cybulskiego 59-840-42-01

16

Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek”

w Słupsku

Wazów 1a 59-845-64-74

17

Przedszkole Miejskie nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku 3-go Maja 15 59-848-24-54

18

Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś Puchatek”

w Słupsku

Powstańców Wielkopolskich 1 59-845-25-77

19

Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”

w Słupsku

Wincentego Witosa 1 59-845-26-72

20

Przedszkole Miejskie Integracyjne

nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku

Kasztanowa 1 59-842-10-54

Lista szkół podstawowych, do których prowadzony będzie nabór do oddziałami przedszkolnymi.

Lp.

Szkoła Podstawowa

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Słupsku

Henryka Pobożnego 2

59-842-31-41

2

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka

w Słupsku

Stefana Banacha 5

59-843-19-10

3

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Stanisława

Leszczyńskiego 17

59-845-70-66

4

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku

Stefana Starzyńskiego 6

59-842-46-66

5

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Artura Grottgera 10a

59-841-79-80

6

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Stanisława

Małachowskiego 9

59-840-06-10

7

Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku

Profesora Lotha 3

59-842-59-33
PODZIEL SIĘ