Grafika: trójka dzieci w okularach czyta książki, w tle tablica szkolna z narysowanymi gwiazdami.
Grafika: Creativeart - Freepik.com

1 marca rozpoczyna się nabór do klas I szkół podstawowych. Zapisanie dziecka do szkoły podstawowej odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO. Adres strony dla rodziców to https://sp-slupsk.nabory.pl

Nieruchomości

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów i przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203).

Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/447/17 z dnia 29 marca 2017 r oraz art. 133 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) następujące kryteria:

  1. kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt;

  2. kandydat o stwierdzonej niepełnosprawności – 30 pkt;

  3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt;

  4. kandydat jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt;

  5. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

  6. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt;

  7. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt;

  8. kandydat, którego, co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów pracuje w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt;

  9. kandydat, który posiada krewnych zamieszkujących w obwodzie wybranej szkoły, wspierających rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 pkt.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 99/E/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustalono czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone poniżej w tabeli.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty szkół podstawowych.

1 marca 2018 r.

(godz. 8.00)

2

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły.

od 1 marca 2018 r.

(godz. 13.00)

do 23 marca 2018 r.

(godz. 16.00)

3

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsca do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

od 1 marca 2018 r.

(godz. 14.00)

do 23 marca 2018 r.

(godz. 16.00)

Do Szkoły Podstawowej nr 8 do klasy sportowej-klasa pływacka od 1 marca 2018 r.

(godz. 14.00)

do 22 marca 2018 r.

(godz. 16.00)

4

Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka)

23 marca 2018 r.

(godz. 12.00)

Basen SOSiR

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy Szkoła Podstawowa nr 8 klasa sportowa- pływacka)

23 marca 2018 r.

(godz. 12.00)

6

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 kwietnia 2018 r.

(godz. 12.00)

7

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole do której zostało zakwalifikowane.

Od 5 kwietnia 2018 r.

(godz. 12.00)

do 12 kwietnia 2018 r.

(godz. 16.00)

8

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

13 kwietnia 2018 r.

(godz. 12.00)

9

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 16 kwietnia 2018 r.

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc zostanie rozpocznie się postępowanie uzupełniające. Uwaga: wykaz wolnych miejsc do klas I szkół podstawowych w postępowaniu uzupełniającym zostanie opublikowany 17 kwietnia 2018 r.

Lista szkół podstawowych, które prowadzić będą nabór na rok szkolny 2018/2019.

Lp.

Szkoła Podstawowa

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23

59-842-55-01

2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Słupsku

Henryka Pobożnego 2

59-842-31-41

3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka

w Słupsku

Stefana Banacha 5

59-843-19-10

4

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Stanisława Leszczyńskiego 17

59-845-70-66

5

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

Hubalczyków 7

59-840-42-01

6

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku

Stefana Starzyńskiego 6

59-842-46-66

7

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Artura Grottgera 10a

59-841-79-80

8

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Stanisława Małachowskiego 9

59-840-06-10

9

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Stanisława Kulczyńskiego 1a

59-845-50-75

10

Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku

Profesora Lotha 3

59-842-59-33

11

Szkoła Podstawowa Specjalna

Zygmunta Krasińskiego 19

59-842-24-92
PODZIEL SIĘ