Zamiana mieszkań

BIURO ZAMIANY MIESZKAŃ – NOWE MOŻLIWOŚCI ZAMIAN WIELOPŁASZCZYZNOWYCH – PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym lokalnej społeczności, wyodrębniło w strukturach organizacyjnych Spółki Biuro Zamiany Mieszkań, które mieści się w centrum miasta, przy placu Zwycięstwa 4.

Głównym zadaniem BZM jest pośredniczenie w dokonywaniu zamian mieszkań, w przypadku gdy co najmniej jeden z zamienianych lokali wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. Umieszczenie oferty zamiany mieszkania jest bezpłatne.

1. Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali skierowany jest do:

 • najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska,

 • najemców lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Miasta Słupska, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych,

 • właścicieli lokali mieszkalnych,

 • osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

2. Ofertę zamiany mogą zgłosić najemcy zajmujący lokale zadłużone, osoby które w wyniku powstałego zadłużenia czynszowego utraciły tytuł prawny do lokalu lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny.

3. Przeprowadzenie zamiany za porozumieniem stron (dobrowolnej) pozwoli osobom zadłużonym na:

 • pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (dług nie jest umarzany nawet w momencie wykonania eksmisji i może być dochodzony przez wynajmującego w drodze postępowania komorniczego),

 • uniknięcia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji,

 • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy,

 • możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (po zamianie z lokalu większego na mniejszy),

 • możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania.

Biuro Zamiany Mieszkań rozpocznie funkcjonowanie 22 maja 2017 roku. Będzie się mieściło w centrum miasta, przy placu Zwycięstwa 4.

Strona internetowa Biura Zamiany Mieszkań będzie rozbudowywana wraz z powiększającą się bazą lokali zgłoszonych do zamian. http://www.pgm.slupsk.pl/Page/Biuro-Zamiany-Mieszka%C5%84

Wszystkich zainteresowanych zamianą zajmowanego mieszkania zachęcamy do złożenia oferty w Biurze Zamiany Mieszkań.

Procedura Zamiany Mieszkania:

 • osoba zainteresowana skorzystaniem z usług Biura Zamiany Mieszkań zobowiązana jest do złożenia oświadczenia woli zamiany mieszkania w postaci wniosku o zamianę.

 • we wniosku określa się parametry zajmowanego mieszkania: jego wielkość, liczbę pokoi, piętro, wyposażenie, sposób ogrzewania, liczbę zameldowanych osób, wysokość opłat, ewentualną wielkość zadłużenia oraz oczekiwania do zamiany.

 • pełna informacja (umożliwiająca identyfikację zajmowanego przez najemcę mieszkania) nie będzie prezentowana w ogólnodostępnej internetowej bazie Zamiany Mieszkań. Dostęp do pełnej informacji będą posiadali wyłącznie pracownicy Biura Zamiany Mieszkań.

 • złożona oferta ważna jest przez jeden rok, licząc od daty umieszczenia jej na stronie Biura Zamiany Mieszkań

 • zamieszczenie oferty jest bezpłatne.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia lokalu do zamiany:

 • wniosek na zamianę mieszkania, który należy uzupełnić w swojej administracji (druk można pobrać w wersji elektronicznej na platformie Biura Zamiany Mieszkań lub w wersji tradycyjnej, papierowej w Biurze Zamiany Mieszkań),

 • aktualna umowa najmu lokalu bądź przydział na lokal,

 • w przypadku lokali własnościowych akt notarialny nabycia nieruchomości oraz aktualny wypis z księgi wieczystej,

 • jeżeli przy zamianie uczestniczy lokatorskie prawo do lokalu np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, należy przedstawić zgodę na zamianę na dany lokal,

 • w przypadku, jeżeli umowa najmu lokalu sporządzona jest na jednego z małżonków, należy okazać przy składaniu dokumentów odpis skrócony aktu małżeństwa lub jeżeli jeden z małżonków zmarł, należy okazać odpis skrócony aktu zgonu,

 • przy składaniu dokumentów wymagane jest złożenie oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Słupska.

Dokumenty składają najemcy osobiście w Biurze Zamiany Mieszkań przy placu Zwycięstwa 4 w Słupsku za okazaniem dowodu osobistego, bądź pełnomocnicy za okazaniem pełnomocnictwa notarialnego.

Wszystkie niezbędne dokumenty są przygotowywane i kompletowane w Biurze Zamiany Mieszkań, a następnie są przekazywane do Prezesa Zarządu PGM Sp. z o.o. do podpisu i wyrażenia zgody na zamianę.