Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji jest projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Nieruchomości

Komitet Rewitalizacji stanowi organizacyjny łącznik pomiędzy organami gminy a pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji Miasta Słupska. Komitet, jako forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, dostarcza opinii, które będą pomocne przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr XL/527 z dnia 28 czerwca 2017 r., a także podczas oceny przebiegu procesu rewitalizacji Miasta Słupska.

Konsultacje będą trwały od 11 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. i odbędą się w forach:

  • zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej,
  • otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • spotkania warsztatowego z grupami przedstawicielskimi, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00 się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Obwieszczenie i zarządzenie wraz z dokumentami dostępne na:

PODZIEL SIĘ