Od 16 kwietnia ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji, które potrwają do 6 maja br.

Nieruchomości

Konsultacje społeczne są formą dialogu władz miasta z mieszkańcami, którego celem jest zebranie opinii i propozycji niezbędnych dla podjęcia optymalnych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących polityk społecznych Słupska do 2025 roku.
Chcemy w ten sposób zapewnić mieszkańcom możliwość uczestnictwa w podejmowaniu decyzji bezpośrednio wpływających na jakość życia w mieście oraz aktywizować lokalne środowiska.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznaczający polityki społeczne miasta do 2025 roku, został przygotowany w oparciu o pogłębione badania mieszkańców miasta, tj. wywiadów indywidualnych, zogniskowanych wywiadów grupowych, obserwacji terenowych i obserwacji uczestniczących. Wynik badań opisany został w odrębnym opracowaniu Diagnozie i rekomendacjach dla Polityki Społecznej Miasta Słupska na lata 2019-2025+, z którymi warto się zapoznać przystępując do konsultacji dokumentu strategicznego.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019-2015+ został podzielony na osiem obszarów koncentracji działań:

Obszar A: Usprawnienia i zmiany w systemie dotyczy:
– usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– reorganizacji systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
– przekształcenia Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (izba wytrzeźwień) w Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym – świetlicę typu wet house z dodatkowymi funkcjami,
– poprawy statusu ekonomicznego służb społecznych.

Obszar B: Skuteczna profilaktyka w szkołach dotyczy:
– systemowej i kompletnej profilaktyki w szkołach,
– pomocy w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
– aktywizacji budynków szkolnych popołudniami.

Obszar C: Wsparcie dla bezpieczeństwa rodzin dotyczy:
– skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– wzmocnienia kompetencji rodzicielskich młodych rodziców,
– wsparcia dla poprawy systemu pieczy zastępczej,
– wyrównywania szans rodzin.

Obszar D: Dobrostan w wieku senioralnym dotyczy:
– dostosowania do potrzeb sieci opieki nad seniorami,
– dostępności mieszkań chronionych i serwisowanych,
– profilaktyki problemów zdrowia psychicznego wieku starszego,
– rozbudowania oferty wsparcia dla seniorów,
– lepszego rozpoznania sytuacji sprawnych i aktywnych seniorów.

Obszar E: Przeciwdziałanie ubóstwu i bezdomności dotyczy:
– przeciwdziałania bezdomności,
– przeciwdziałania ubóstwu.

Obszar F: Przeciwdziałanie uzależnieniom i redukcja szkód dotyczy:
– stosowania niekryminalizujących metod postępowania wobec użytkowników nielegalnych substancji psychoaktywnych,
– redukcji szkód u osób uzależnionych, niefunkcjonujących społecznie,
– pomocy osobom uzależnionym, funkcjonującym społecznie.

Obszar G: Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin dotyczy:
– mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami,
– wsparcia rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
– niewystarczająca integracja osób z niepełnosprawnościami.

Obszar H: Wsparcie i integracja cudzoziemców dotyczy:
– wsparcia dla procesów integracji cudzoziemców,
– ochrony cudzoziemców przed nadużyciami pracodawców.

Zapraszamy wszystkich Państwa na spotkania konsultacyjne, które odbędą się wg poniższego harmonogramu:
– Obszar A: Usprawnienia i zmiany w systemie – 16 kwietnia, godz. 13:00, ratusz, sala 212, II p.,
– Obszar D: Dobrostan w wieku senioralnym – 17 kwietnia, godz. 10:00, ratusz, sala 212, II p.,
– Obszar C: Wsparcie dla bezpieczeństwa rodzin – 17 kwietnia, godz. 17:30, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
– Obszar F: Przeciwdziałanie uzależnieniom i redukcja szkód – 18 kwietnia, godz. 10:00, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
– Obszar B: Skuteczna profilaktyka w szkołach – 24 kwietnia, godz. 17:30, ratusz, sala 212, II p.,
– Obszar G: Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin – 25 kwietnia, godz. 10:00, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
– Obszar H: Wsparcie i integracja cudzoziemców – 25 kwietnia, godz. 17:30, ratusz, sala 212, II p.,
– Obszar E: Przeciwdziałanie ubóstwu i bezdomności –  26 kwietnia, godz. 10:00, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Ponadto, istnieje możliwość zapoznania z dokumentem w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Słupsku – w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (Mały Ratusz), pl. Zwycięstwa 1, pok. 208, p. III (budynek posiada zlikwidowane bariery architektoniczne).
Dodatkowo istnieje możliwości zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia (do porania w linku poniżej), który można wypełnić i złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Słupsku – Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: r.jeka@um.slupsk.pl w terminie od 16 kwietnia do 6 maja 2019 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach.

Zarządzenie o konsultacjach, projekt Strategii, formularz uwag oraz Diagnoza i rekomendacje dostępne są pod linkiem [link]

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Słupska na lata 2019 – 2025+ powstaje w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.