Zdjęcie przedstawia logo Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Zarządzeniem Nr 1086/ZiSS/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Nieruchomości

Kandydat na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku powinien spełniać wymagania określone w art. 46 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm).

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe,

  2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania i co najmniej trzy letni staż pracy,

  4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty aplikacyjne wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w terminie do 16 grudnia 2019 roku do godziny 14.00 w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 pok. 208 lub w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku pokój 6.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Słupsku

w następującym linku: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/32276.html

oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

w następującym linku: https://spmzoz-slupsk.pl/pl

PODZIEL SIĘ