Słupski Ratusz / fot. M.Wirkus

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 744) Instytut Pamięci Narodowej dokonał przeglądu nazw ulic w Słupsku pod kątem zgodności z art.1 i art. 6 ust. 1 ww. ustawy.
W wyniku dokonanej analizy oprócz nazw ulic, które Rada Miejska w Słupsku zmieniła uchwałą Nr XXXVIII/480/14 z dnia 26 kwietnia 2017 r., zalecono zmianę nazw ulic: Leona Kruczkowskiego, Stanisława Kulczyńskiego i Stanisława Sołdka.
Mając powyższe na względzie Przewodnicząca Rady przy współpracy z członkami Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku postanowiła wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie.
W przygotowanym projekcie uchwały proponuje się zmienić nazwy ulic:
1) Stanisława Kulczyńskiego na Orląt Lwowskich;
2) Leona Kruczkowskiego na Izabeli Jarugi – Nowackiej;
3) Stanisława Sołdka na Księżnej Zofii.
Projekt uchwały będzie przedmiotem obrad Rady w miesiącu wrześniu.

Nieruchomości

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy:
NIE TRZEBA WYMIENIAĆ DOKUMENTÓW OSOBISTYCH
Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność.
Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 Ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

NIE MA OPŁAT ZA ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH, REJESTRACH i EWIDENCJACH
Zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Dotychczasowi patroni ulic

Nowi patroni ulic

PODZIEL SIĘ