Projekt pn. „Integracja społeczno – zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nieruchomości

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy mężczyzn i kobiet po 45 roku życia ze zdegradowanego obszaru Słupska, zagrożonych wykluczeniem społeczno – zawodowym z wykorzystaniem dostępnych instrumentów rynku pracy.

W projekcie uczestniczyli mieszkańcy w wieku 45-65 lat z centrum Słupska (ulice: Wojska Polskiego, Kołłątaja, Wileńskiej, Żeromskiego, Mickiewicza, Reymonta, Wyspiańskiego, Solskiego, Krasińskiego, Staszica, Niedziałkowskiego, Konopnickiej, Starzyńskiego, Tuwima, Deotymy, Wolności, Kopernika, Sienkiewicza i Anny Łajming).

Zakres projektu:

1. Doradztwo psychologiczno – zawodowe
2. Szkolenia: Reintegracja zawodowa, Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
3. Kursy zawodowe: Księgowość i Pracownik biurowy
4. Staże zgodne z typem ukończonego kursu, które prowadzone będą w firmach. Za udział w stażach wypłacane będą przez okres 3 miesięcy stypendia w wysokości nie większej niż min. wynagrodzenie obowiązujące na dzień zawarcia umowy stażu z zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)

Okres realizacji: 2010-2011
Wydatki ogółem: 222 993,99 zł
Dofinansowanie EFS: 222 993,99 zł

PODZIEL SIĘ