Gospodarka
Wizualizacja przebudowy ul. Starzyńskiego
Rewitalizacja "Traktu Książęcego" w Słupsku
W dniu siedemsetnych urodzin Słupska, tj. 9 września 2010 r. w ratuszu doszło do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 projektu pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015”. Dokument podpisali: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Maciej Kobyliński, prezydent miasta Słupska. Projekt zakłada rewitalizację kwartału , którego granicami są ulice: Sienkiewicza, Kopernika, Wolności, Kołłątaja, Tuwima i Łajming. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 47 mln złotych, a poza dofinansowaniem z UE w wysokości 32 mln zł środki na jej przeprowadzenie mają przeznaczyć Miasto Słupsk i 15 wspólnot mieszkaniowych. Partnerami w projekcie są Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Wolontariatu i Komenda Miejska Policji w Słupsku.

W czasie podpisywania umowy marszałek Struk pochwalił władze Słupska za przygotowanie - jego zdaniem - najlepszego w naszym województwie projektu rewitalizacji centrum naszego miasta. Ponadto poinformował, że Słupsk jest w czołówce miast wykorzystujących środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rewitalizacja „Traktu Książęcego” obejmie modernizację kamienic przy ulicach: Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego oraz Krasińskiego, w tym odnowienie elewacji, docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, kominów, rynien itp. Pod ulicami Niedziałkowskiego i Krasińskiego będą założone kolektory deszczowe odwadniające cały rewitalizowany w tym rejonie teren. Zostanie przebudowane przejście podziemne pod ulicą A. Łajming z dostosowaniem schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na Skwerze im. Pierwszych Słupszczan powstaną aleje spacerowe w postaci ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Na całej długości zostanie przebudowana droga i deptak przy ulicy Wojska Polskiego, a ulica Starzyńskiego stanie się atrakcyjnym ciągiem jezdnym z przyległymi do niego ciągami pieszymi.

Całkowicie zmieni się wygląd terenów pomiędzy kamienicami. Powstanie tzw. „podwórko kulturalne” o pow. 4000 m2. Na odwodnionym obszarze zostaną zbudowane ciągi pieszo-jezdne i miejsca parkingowe oraz zadaszona scena „letnia”, place zabaw dla dzieci, skwer z fontanną, a także mała architektura z altankami, ławkami, stałymi stołami do ping-ponga, stolikami szachowymi i nasadzeniami zieleni.

Nastąpi rozbudowa Teatru „Rondo” o ok. 300 m2 wraz z częścią istniejącą oraz wyposażeniem. Powstanie sala prób, sala do pracy indywidualnej, sala do zajęć z technikami multimedialnymi, magazyn, garderoba i biuro. W miejsce istniejącej zostanie zbudowana nowa Pracownia Ceramiczna wraz z wyposażeniem o pow. ok. 300 m2, dwukondygnacyjna, która pomieści: pracownię garncarską, salę zajęć z miejscami do wypalania w piecu, windy do przewożenia materiału. Obiekt będzie miejscem aktywizacji społecznej mieszkańców oferującym atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego.

Przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 powstanie ośrodek sportowo-rekreacyjny o pow. ponad 1000 m2 wraz ze świetlicą środowiskową, klubem seniora, salą tańca, salą korekcyjną i siłownią.

Zostanie też zbudowane Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. W ramach tego zadania powstanie budynek dwukondygnacyjny o pow. ponad 300 m2 wraz z parkingiem.

W przedsięwzięciu przewidziano także działania szkoleniowe oraz integracyjne skierowane do mieszkańców tego obszaru.

Rozmach przedsięwzięcia budzi podziw ukazując jego wielorakie aspekty społeczne i gospodarcze. W wyniku naprawy zdegradowanego obszaru miejskiego powstanie wspaniała infrastruktura, która spowoduje ożywienie gospodarcze i pobudzi aktywność jego mieszkańców do podejmowania nowych inicjatyw.


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU

Spotkania ze Słupszczanami

Dnia 25 sierpnia 2008 roku mieszkańcy ulicy Wojska Polskiego i Krasińskiego zostali zaproszeni na spotkanie z Ryszardem Kwiatkowskim, Z-cą Prezydenta Miasta. Spotkanie odbyło się na terenie planowanego „podwórka kulturalnego” i miało na celu zapoznanie mieszkańców terenu objętego rewitalizacją z zakresem planowanego przedsięwzięcia. Prezydent R. Kwiatkowski wraz z przedstawicielami wydziałów zaangażowanych w projekt, udzielał wyjaśnień dotyczących zakresu rzeczowego inwestycji. Podczas spotkania mieszkańcy mogli wyrazić własne opinie na temat projektu oraz zgłaszać problemy, ewentualne obawy i niejasności.

Dnia 27 sierpnia 2008 roku w sali gimnastycznej ZSP nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego, Prezydent Maciej Kobyliński spotkał się z mieszkańcami miasta. Na spotkaniu przedstawiono wizualizację projektu pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku”.

Spotkania z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych

W związku z przygotowaniem inwestycji pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku zorganizowali spotkania z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych. W trakcie spotkań udzielano wyjaśnień na temat rewitalizacji oraz jej zakresu. Dotychczas tylko część wspólnot mieszkaniowych zadeklarowała chęć uczestnictwa w projekcie. Dzięki temu udało się wyodrębnić w miarę jednolity i kompleksowy obszar, który zostanie zrewitalizowany w pierwszym etapie.

Ponadto w październiku 2008 r. przy współpracy pracowników Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku odbyły się spotkania, które miały na celu podjęcie przez Wspólnoty Mieszkaniowe uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu technicznego remontu kamienicy (zakres prac i kosztorys). Na 14 wspólnot mieszkaniowych, 13 wspólnot podjęło uchwałę w sprawie wykonanie projektu technicznego remontu kamienicy.

Udział Centrum Inicjatyw Obywatelskich w konsultacjach społecznych

W wyniku inicjatywy Centrum Inicjatyw Obywatelskich przeprowadzono cykl konsultacji z mieszkańcami, podczas których mieszkańcy obszaru rewitalizowanego mieli okazję przedstawić swoje opinie na temat rewitalizacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w mieście. Jako metodę wykorzystano zogniskowany wywiad grupowy. Uczestników spotkań rekrutowano przyjmując różne klucze. Na pierwsze spotkanie zaproszono osoby mieszkające na terenie, który w pierwszej kolejności zostanie objęty działaniami rewitalizacyjnymi. Byli to przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych. Na drugie spotkanie zaproszono tzw. ekspertów, którzy merytorycznie zajmują się różnymi dziedzinami życia społecznego, jednakże posiadający rozległą wiedzą na temat rewitalizacji. Trzecia grupa była mieszana, ponieważ zaproszono przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, ekspertów i dodatkowo osoby zamieszkujące inne części miasta. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele CIO, socjolog oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Słupsku. Spotkania z mieszkańcami są niezbędnym elementem działań rewitalizacyjnych. Poznanie różnych opiniami i pomysłów pozwoli na stworzenie wspólnej wizji obszaru rewitalizowanego. Mieszkańcy winni utożsamiać się z rewitalizacją, powinni mieć świadomość, że władze samorządowe liczą się z ich zdaniem i propozycjami. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z Panią Ewą Czołba, Inspektorem Referatu Pozyskiwania Funduszy w Wydziale Rozwoju Miasta, w celu przekazania ewentualnych uwag i spostrzeżeń dotyczących rewitalizacji "Traktu Książęcego" (tel./fax 059 8488 304, e-mail: e.czolba@um.slupsk.pl lub poprzez formularz kontaktowy wpisując w temacie wiadomości "Rewitalizacja").

CO TO JEST REWITALIZACJA?

Rewitalizacja (łac. re+vita - przywrócenie do życia, ożywienie) - działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miast lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych utraciły swoją pierwotną funkcję oraz przeznaczenie. W związku z tym rewitalizacja jest zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii, polityki społecznej, których celem jest doprowadzanie do ożywienia, poprawy funkcjonalności i estetyki na obszarze zdegradowanym.

Rewitalizacja, zgodnie z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

GŁÓWNY CEL REWITALIZACJI

Celem głównym rewitalizacji, zapisanym w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, jest aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w miastach. Realizowane przedsięwzięcia winny być ukierunkowane na rozwój społeczno-gospodarczy i podniesienie jakości życia społeczności lokalnych. Projekt musi być realizowany w sposób partnerski. Partnerami w projektach rewitalizacyjnych mogą być m.in. organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, policja oraz inne podmioty, których udział jest istotny dla efektywnej realizacji programu rewitalizacji.

Poniżej znajdą Państwo prezentację projektu oraz wizualizacje niektórych zadań inwestycyjnych.

Wizualizacja przebudowy ul. Wojska PolskiegoWizualizacja przebudowy ul. StarzyńskiegoWizualizacja przebudowy ul. StarzyńskiegoWizualizacja przebudowy ul. Wojska PolskiegoSCOPiESWizualizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnegoWizualizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnegoWizualizacja kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 2SCOPiES i rozbudowa teatru "RONDO"
© 2014 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia