pl  gb  de
Gospodarka
Rewitalizacja "Traktu Książęcego" w Słupsku

Jednym z największych sukcesów Miasta Słupska było pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 36 600 674,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w latach 2010-2015, a jego całkowita wartość wynosi 55 573 395,86 zł. Obok budowy tzw. „drogowego ringu miejskiego, czyli trasy obwodowej, jest to najważniejszy słupski projekt współfinansowany ze środków UE.

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru miejskiego mającą na celu ożywienie społeczno – gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno - doradcze, warsztaty profilaktyczno - wychowawcze, których celem będzie pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Obszar objęty projektem zajmuje ok. 57,5 ha i zamieszkuje go prawie 10% ludności Słupska. Prace nad projektem trwały blisko 3 lata i zaangażowani w nie byli nie tylko pracownicy Ratusza Miejskiego, ale także wielu jednostek organizacyjnych Miasta, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Niewątpliwie należy wspomnieć o wsparciu udzielonym przez władze województwa pomorskiego na etapie tworzenia projektu. Ostateczny kształt projektu to efekt negocjacji z Zarządem Województwa Pomorskiego, który w wyniku prowadzonych z Miastem Słupskiem konsultacji tzw. noty intencyjnej podpisał porozumienie, w którym poparł pomysły i działania przewidziane w projekcie oraz zagwarantował preferencję przy wyborze projektów do dofinansowania.

Podkreślenia wymaga fakt, iż projekt spotkał się z ogromnym poparciem społecznym , a jego obecny zakres to efekt wielu konsultacji społecznych. Potrzeba podjęcia działań, które prowadzić będą do poprawy istniejącego stanu obszaru rewitalizowanego wynika bezpośrednio od samych mieszkańców, którzy swoje problemy zgłaszali władzom miasta podczas spotkań oraz w trakcie konsultacji dokumentów strategicznych Miasta. Analizując problemy zgłoszone przez mieszkańców wzięto pod uwagę także wskaźniki statystyczne. Jak wynika z pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej teren objęty projektem charakteryzuje się wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego, wysoką stopą długotrwałego bezrobocia, wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń, a także niskim poziomem wartości zasobu mieszkaniowego.

Pierwotnie zakres przedsięwzięcia zakładał rewitalizację kwartału, którego granicami są ulice: Sienkiewicza, Kopernika, Wolności, Kołłątaja, Tuwima i Łajming. Rewitalizacja w latach 2010-2013 objęła modernizację 15 kamienic przy ulicach: Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego oraz Krasińskiego, w tym odnowienie elewacji, docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, kominów, rynien itp. Pod ulicami Niedziałkowskiego i Krasińskiego założono kolektory deszczowe odwadniające cały rewitalizowany w tym rejonie teren. Przebudowano przejście podziemne pod ulicą A. Łajming z dostosowaniem schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na Skwerze im. Pierwszych Słupszczan powstały alejki spacerowe w postaci ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Na całej długości przebudowano deptak przy ulicy Wojska Polskiego, a ulica Starzyńskiego stała się atrakcyjnym ciągiem jezdnym z przyległymi do niego ciągami pieszymi. Powstało tzw. „podwórko kulturalne” o pow. 4000 m2. Na odnowionym obszarze zostały zbudowane ciągi pieszo-jezdne i miejsca parkingowe oraz zadaszona scena „letnia”, place zabaw dla dzieci, skwer z fontanną, a także mała architektura z altankami, ławkami, stałymi stołami do ping-ponga, stolikami szachowymi i nasadzeniami zieleni. W ramach projektu rozbudowano Teatr „Rondo” o ok. 300 m2 wraz z częścią istniejącą oraz wyposażeniem. Powstała sala prób, sala do pracy indywidualnej, sala do zajęć z technikami multimedialnymi, magazyn, garderoba i biuro. W miejscu istniejącej została zbudowana nowa Pracownia Ceramiczna wraz z wyposażeniem o pow. ok. 300 m2, dwukondygnacyjna, w której mieści się: pracownia garncarska, sala zajęć z miejscami do wypalania w piecu, windy do przewożenia materiału. Obiekt jest miejscem aktywizacji społecznej mieszkańców oferującym atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 powstał Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny o pow. ponad 1000 m2 wraz ze świetlicą środowiskową, klubem seniora, salą tańca, salą korekcyjną i siłownią. Wybudowano Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej - budynek dwukondygnacyjny o pow. ponad 300 m2 wraz z parkingiem. W ramach projektu przeprowadzono szereg działań szkoleniowych oraz integracyjnych skierowanych do mieszkańców tego obszaru.

W 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zwiększył dofinansowanie projektu i wyraził zgodę na rozszerzenie jego zakresu. W związku z tym realizowana będzie modernizacja kolejnych 22 budynków wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Wojska Polskiego, Starzyńskiego, Mickiewicza, Niedziałkowskiego i Krasińskiego i Tuwima. W projekcie zaplanowano również rewitalizację Placu Władysława Broniewskiego polegającą na przebudowie ciągów pieszych oraz alejek, zagospodarowaniu terenów zielonych, przebudowie oświetlenia oraz wprowadzeniu ławek i innych elementów małej architektury. Kontynuowana będzie również przebudowa południowej strony ulicy Wojska Polskiego obejmująca przebudowę ciągów pieszych i jezdnych w celu poprawy stanu technicznego układu komunikacyjnego oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu w ruchu pieszym i drogowym. Zagospodarowane zostaną również podwórka przy ulicy Tuwima - Mickiewicza - Konopnickiej poprzez wykonanie utwardzeń, odprowadzenia wód deszczowych, wprowadzeniu zieleni i placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji dla osób starszych oraz przy ulicy Kołłątaja – Konopnickiej – Wileńskiej – Wojska Polskiego poprzez wykonanie utwardzeń, ciągów pieszo – jezdnych odprowadzenia wód deszczowych, wprowadzenie zieleni, placu zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury oraz boiska sportowego. Kontynuowane będą także działania w ramach instrumentu elastyczności mające na celu przeciwdziałanie degradacji społecznej i aktywizację społeczną. Obejmować one będą warsztaty i zajęcia, których motywem przewodnim będzie twórczość Witkacego oraz cykl spotkań, szkoleń i seminariów związanych z ekonomią społeczną.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące produkty:

- liczba obiektów poddanych działaniom rewitalizacyjnym (szt.) – 47,

- powierzchnia obiektów poddanych działaniom rewitalizacyjnym (m2) – 43 072,69,

- długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją (km) – 1,40,

- liczba wdrożonych programów walki z przestępczością i patologiami społ. (szt.) – 16,

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społ. (szt.) – 23.

Partnerzy Miasta Słupska w projekcie:

1. 37 Wspólnot mieszkaniowych z ul. Wojska Polskiego, Tuwima, Starzyńskiego, Mickiewicza, Krasińskiego i Niedziałkowskiego.

2. Komenda Miejska Policji w Słupsku.

3. Centrum Wolontariatu.

4. Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY :

1. Przebudowa Skweru im. Pierwszych Słupszczan – budowa alei spacerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych.

2. Modernizacja 37 budynków wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Wojska Polskiego 1, 2-2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 25, Wojska Polskiego 54/Starzyńskiego 1, Wojska Polskiego 15/Mickiewicza 45, Tuwima 5, 9, 34, 8c, Mickiewicza 20, 16, 19-19A, Mickiewicza 18/Wojska Polskiego 12 OF, Niedziałkowskiego 3, 5, 7-8, Starzyńskiego 8, Krasińskiego 12, 13, 14A-B, 15-15A, 17, Krasińskiego 16 – Niedziałkowskiego 4. Prace związane z remontem części wspólnych tj. odnowienie elewacji, docieplenie ścian, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej.

3. Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Niedziałkowskiego wraz ze świetlicą środowiskową, klubem seniora, salą tańca, korekcyjną i siłownią wraz z modernizacją istniejącego budynku sali sportowej przy ZSP nr 4 oraz wyposażeniem.

4. Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego.

5. Przebudowa deptaka przy ul. Wojska Polskiego – przebudowa ciągu pieszo – jezdnego, oświetlenia, odwodnienia i kanalizacji teletechnicznej .

6. Budowa Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego wraz z wyposażeniem.

7. Zagospodarowanie terenu tzw. ,,podwórka kulturalnego” – wykonanie ciągów pieszo – jezdnych, odwodnienie terenu, budowa miejsc parkingowych, budowa sceny ,,letniej”, placu zabaw, skweru z fontanną, wykonanie elementów małej architektury, rozbiórka istniejących garaży i komórek i budowa nowych komórek.

8. Zagospodarowanie terenu tzw. ,,podwórka kulturalnego” w kierunku ul. Mickiewicza.

9. Rozbudowa Teatru ,,Rondo” wraz z przebudową części istniejącej oraz wyposażeniem.

10. Budowa obiektu Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej wraz z wyposażeniem i z zagospodarowaniem terenu.

11. Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming – wymiana posadzki, balustrad, dostosowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

12. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Krasińskiego i Niedziałkowskiego.

13. Przebudowa ul. Starzyńskiego – wykonanie ciągu pieszo – jezdnego oraz przyległych do niego obustronnych ciągów pieszych.

14. Montaż monitoringu na terenie realizacji projektu (podwórko kulturalne, przejście podziemne pod ul. Anny Łajming, Teatr Rondo, SCOPiES).

15. Przebudowa Placu Władysława Broniewskiego polegająca na przebudowie ciągów pieszych oraz alejek, zagospodarowaniu terenów zielonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przebudowie oświetlenia oraz wprowadzeniu ławek i innych elementów małej architektury.

16. Przebudowa południowej strony ulicy Wojska Polskiego obejmująca przebudowę ciągów pieszych i jezdnych w celu poprawy stanu technicznego układu komunikacyjnego oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu.

17. Zagospodarowanie zdegradowanych podwórek: podwórka o powierzchni około 4 420 m² przy ulicy Tuwima 12 – Mickiewicza – Konopnickiej poprzez wykonanie utwardzeń, odprowadzenia wód deszczowych, wprowadzeniu zieleni i placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji dla osób starszych oraz podwórka o powierzchni około 2 155 m² przy ulicy Kołłątaja 10 – Konopnickiej – Wileńskiej – Wojska Polskiego poprzez wykonanie utwardzeń, ciągów pieszo – jezdnych, odprowadzenie wód deszczowych, wprowadzenie zieleni, placu zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury oraz boiska sportowego.

18. Realizacja działań w ramach instrumentu elastyczności:

- zajęcia kuglarskie ,,Boisz się? To chodź!”

- zajęcia arteterapii ,,Maski emocji”

- zajęcia szczudlarskie ,,Jesteśmy wielcy”

- zajęcia ceramiczne ,,Ceramiczne abecadło”

- zajęcia teatralno – taneczne ,,Roztańczona scena”

- konkurs kulinarny

- zajęcia fotograficzne

- festiwal teatrów

- wsparcie psychologiczne dla dzieci

- zajęcia świetlicowe oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

- nauka języków obcych

- sztuki walki

- warsztaty oraz zajęcia dotyczące twórczości Witkacego

- spotkania, szkolenia, seminaria związane z ekonomią społeczną.

Podsumowując należy wspomnieć o następujących głównych rezultatach projektu:

- podniesienie jakości życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru ;

- przywrócenie ładu przestrzennego poprzez podniesienie estetyki ulic, budynków oraz podwórek;

- poprawa stanu technicznego istniejącego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę ulic, skwerów, przejść podziemnych, ciągów pieszych i pieszo – rowerowych;

- wzrost atrakcyjności gospodarczej i osiedleńczej regionu;

- wzrost atrakcyjności III sektora poprzez stworzenie zaplecza do jego rozwoju i stworzenie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

CO TO JEST REWITALIZACJA?

Rewitalizacja (łac. re+vita - przywrócenie do życia, ożywienie) - działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miast lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych utraciły swoją pierwotną funkcję oraz przeznaczenie. W związku z tym rewitalizacja jest zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii, polityki społecznej, których celem jest doprowadzanie do ożywienia, poprawy funkcjonalności i estetyki na obszarze zdegradowanym.

Rewitalizacja, zgodnie z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

GŁÓWNY CEL REWITALIZACJI

Celem głównym rewitalizacji, zapisanym w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, jest aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w miastach. Realizowane przedsięwzięcia winny być ukierunkowane na rozwój społeczno-gospodarczy i podniesienie jakości życia społeczności lokalnych. Projekt musi być realizowany w sposób partnerski. Partnerami w projektach rewitalizacyjnych mogą być m.in. organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, policja oraz inne podmioty, których udział jest istotny dla efektywnej realizacji programu rewitalizacji.

© 2015 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia