Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Krystyna Wrycz
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje:
05, 06, 07, 08
telefon:
(59) 848 83 34, (59) 848 83 85, (59) 848 83 87
fax:
(59) 848 83 85
e-mail:

Zadania i kompetencje

Zadania zlecone Urzędu Stanu Cywilnego wynikają z:

1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) przyjmowanie oświadczeń o:

 • zawarciu związku małżeńskiego,

 • uznaniu ojcostwa,

 • nadaniu dziecku nazwiska,

 • powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,

 • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa.

2. Ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób,

 • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w formie aktów: urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,

 • wydawanie decyzji administracyjnych mających wpływ na rejestrację stanu cywilnego,

 • współpraca z sądami i innymi organami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,

 • organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa i jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych.

3. Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r., Nr 220, poz. 1414)

 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia (imion) lub nazwiska.

4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.Urz.UE.L 2003.338.1 z późn. zm.) dotyczące

jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach

dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej;

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

 • uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych.

© 2015 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia