pl  gb  de
E-Samorząd

XLIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

2013-12-30 10:00:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 30 października 2013 r. (stan na dzień 16 grudnia 2013 r.)

 4. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wstąpienia Piotra Knuta na miejsce radnego, którego mandat wygasł (druk nr 44/15),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 44/12),

  3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2013-2029 (druk nr 44/13),

  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 44/14),

  5. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2014 rok (druk nr 44/1),

  6. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego (druk nr 44/10),

  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 (druk nr 44/2),

  8. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok (druk nr 42/20),

  9. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2014 rok (druk nr 44/8),

  10. w sprawie wystąpienia Miasta Słupska z Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska - Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Tarnowie (druk nr 44/5),

  11. w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (druk nr 44/16)

  12. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Andersa II” w Słupsku (druk nr 44/4),

  13. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku dąb czerwony, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 28 (druk nr 44/3),

  14. w sprawie nadania Parkowi Kultury i Wypoczynku w Słupsku imienia Unii Europejskiej (druk nr 44/11),

  15. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIII/458/13 Rady Miejskiej w Słupsku z 27 lutego 2013 roku w sprawie rozwiązania Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku (druk nr 44/9),

  16. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXIII/451/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” w Słupsku (druk nr 44/7),

  17. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ...* na niedopełnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku obowiązków wynikających z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (druk nr 44/6).

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2013 roku, w tym przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za II półrocze 2013 r.

 2. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok, w tym ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2014 rok.

 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

*Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 r. z późn. zm). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko w dniu 23 grudnia 2013 r.

© 2015 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia