Współpraca miasta z NGO

Magdalena Środa

Urząd Miasta współpracuje z organizacjami pozarządowymi w dwóch formach – finansowej i poza finansowej. Ta pierwsza realizowana jest m.in. poprzez zlecanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, zdrowia i spraw społecznych, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, opieki nad zwierzętami oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Miasto w corocznych programach współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazuje obszary priorytetowe, w których ogłaszane są konkursy.

Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz roczny program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. po raz pierwszy zostały zlecone (w formie konkursu ofert) do przygotowania organizacjom pozarządowym. Konkurs wygrał projekt „Pozarządówka rządzi!” złożony przez konsorcjum organizacji: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Integracyjny Klub Sportowy „Zryw”, Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja oraz Stowarzyszenie Dom na Rozstaju Kultur i Religii.

Słupsk wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, przeznacza corocznie środki na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje działające na terenie Miasta Słupska, które pozyskały na te działania środki zewnętrzne. Warunkiem otrzymania takiego wsparcia z Funduszu Wkładów Własnych jest udział w otwartym konkursie ofert. Oferty rozpatrywane są w ciągu całego roku, którego dotyczy konkurs aż do wyczerpania środków.

Organizacja może również wystąpić o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Miasto Słupsk razem z organizacjami pozarządowymi intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowych instrumentów finansowych dla organizacji – funduszu pożyczkowego oraz regrantingu. Zapisy dotyczące nowych instrumentów znajdą się w Wieloletnim programie współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020.

Regulamin udzielania pożyczek regulowany jest przez Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 501/BPM/2015 z dnia 20 lipca w sprawie wprowadzenie procedury udzielania przez Prezydenta Miasta Słupska pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i działającym na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych.

Poprzez konsultacje z mieszkańcami Słupsk wkracza na drogę ku poszerzaniu i ulepszaniu współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu wypracowywane są rozwiązania w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców oraz integrowania i aktywizowania małych grup społecznych. Razem z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi tworzymy Miejski Kodeks Dialogu – zbiór wytycznych, którymi wszyscy będziemy się kierować podejmując dialog na linii urząd – organizacje pozarządowe – mieszkańcy.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Niedziałkowskiego 6, tel: (59) 84 88 921/922.