tabliczka z nazwą ulicy

W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej a także uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia zmieniającą nazwy  ulic informujemy, że obecnie w mieście zostało zmienionych 10 patronów ulic:

 1. Nieruchomości

  Stanisława Budzyńskiego na prof. Zbigniewa Religi,

 2. Franciszka Fiedlera na Arkadego Fiedlera,

 3. Mieczysława Kozłowskiego na Władysława Bartoszewskiego,

 4. Wincentego Matuszewskiego na Jeana Sibeliusa,

 5. Stanisława Pestkowskiego na Tadeusza Mazowieckiego,

 6. Stanisława Trusiewicza na Jana Nowaka-Jeziorańskiego,

 7. Jana Tyszki na Anny Walentynowicz,

 8. Bronisława Wesołowskiego na Łukasza Cieplińskiego,

 9. Gwardii Ludowej na MKS Cieśliki

 10. Wincentego Rzymowskiego na Bitwy Warszawskiej.

We wrześniu Rada Miejska rozważać będzie zmianę nazw kolejnych trzech ulic:

1. Stanisława Kulczyńskiego na Orląt Lwowskich,

2. Leona Kruczkowskiego na Izabeli Jarugi-Nowackiej,

3. Stanisława Sołdka na Księżnej Zofii.

Poniżej krótka informacja dla mieszkańców ulic, które zmieniły swoją nazwę:

BRAK OBOWIĄZKU WYMIANY DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH POPRZEDNIĄ NAZWĘ ULICY

Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, umowy najmu, umowy z bankami lub innymi kontrahentami itp.) zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

BRAK OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA ZMIAN W REJESTRACH I EWIDENCJACH PROWADZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

Zmiany w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miejski w Słupsku wprowadzane są z urzędu (ewidencja gruntów i budynków, ewidencja ludności, ewidencja podatków lokalnych).

ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH W INNYCH URZĘDACH I INSTYTUCJACH

Mieszkańcy zamieszkali przy ulicach których nazwy zmieniono powinni:

 1. Przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowy w Słupsku zgłosić zmianę danych poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP 3,

 2. Zgłosić zmianę danych adresowych:

  – w ZUS-ie (osoby pobierające świadczenia),

  – w przychodniach i gabinetach lekarskich,

  – u dostawców energii elektrycznej, gazu oraz innych usługodawców świadczących usługi na podstawie umowy.

 3. Osoby fizyczne i spółki cywilne posiadające wpis w CEIDG ( centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) powinny zgłosić zmianę danych dotyczących adresu zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności poprzez złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG na formularzu CEIDG-1. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Słupsku w Centrum Obsługi Mieszkańca w pokoju nr 14.

ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Prezydent Miasta Słupska zawiadomił Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych o zmianach nazw ulic i przekazał dokumenty niezbędne do wprowadzenia stosownych zmian we wszystkich księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych przy ulicach, których nazwy zostały zmienione. Zawiadmienia takie zostaną przekazane do sądu także w przypadku kolejnych zmian nazw ulic.

O wprowadzonych zmianach w księgach wieczystych Sąd poinformuje właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną (art. 5. ust. 1) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

OBOWIĄZEK WYMIANY TABLICZKI ZAWIERAJĄCEJ NUMER PORZĄDKOWY I NAZWĘ ULICY.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek wymiany tabliczek zawierających numer porządkowy i nazwę ulicy na koszt własny.

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1629 z późn. zm.) obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym ciąży na właścicielach nieruchomości lub innych podmiotach uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Zgodnie z ustawą na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy.

PODZIEL SIĘ