Przewodnik

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Od 1 lipca 2011r. obowiązuje nowy, jednolity dla całego kraju wzór wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1 wraz z załącznikami).
Złożony dokument jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Formularze wniosków znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl
Pod tym samym adresem znajduje się instrukcja wypełniania wniosków.

Tryb składania wniosku:
Wniosek CEIDG można złożyć:

  • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
  • osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców – Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok.14 lub w każdym urzędzie gminy na terenie Polski,
  • listem poleconym (w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu)

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) oraz bez poprawek i skreśleń.
Wnioski o wpis do CEIDG nie podlegają opłacie.
Potrzebne do wypełnienia wniosku symbole Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) można znaleźć na stronie www.stat.gov.pl/klasyfikacje/

W Wydziale-Centrum Obsługi Mieszkańców wydawane są:

  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, w tym taksówkami,
  • licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
  • zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do Referatu Obsługi Przedsiębiorców Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców  (Plac Zwycięstwa 3, parter, pokój 14).


Ministerstwo Gospodarki zachęca do korzystania z Pojedynczych Punktów Kontaktowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących otworzenie własnej firmy.

Punkt Kontaktowy ma pomagać pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom w dopełnianiu wszelkich formalności i procedur związanych z rozpoczynaniem i prowadzaniem działalności gospodarczej, w tym działalności usługowej. Punkt Kontaktowy szczególny nacisk kładzie na umożliwienie realizacji wspomnianych procedur i formalności w sposób zdalny, z wykorzystaniem łączy teleinformatycznych.
Analizy przeprowadzone przez Ministerstwo Gospodarki wskazują, że osoby zakładające własną firmę we wstępnej fazie działalności mają znikomą wiedzę o swoich prawach i obowiązkach. Przyszli przedsiębiorcy wiedzę na ten temat znajdą właśnie w Punkcie Kontaktowym.

Zachęcamy do korzystania z Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) pod adresem www.biznes.gov.pl