Fot. Pixabay

Nieruchomości

Dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, w tym osób starszych, wskazuje kierunki działań rozwoju, wśród których należy wymienić również aktywizację zawodową uwzględniającą przy tym potencjał seniorek i seniorów.

Mając na uwadze dane statystyczne wskazujące, że blisko 30% mieszkanek i mieszkańców Słupska to osoby starsze, które zgodnie z ustawą o osobach starszych ukończyły 60 rok życia, zasadnym jest podejmowanie zarówno przez jednostki, organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorców działań w kierunku rozwoju srebrnej gospodarki, czynnego w niej udziału osób starszych.

Nieocenione wsparcie w zakresie zatrudniania osób starszych na terenie miasta Słupska świadczy Powiatowy Urząd Pracy, który od kilku lat prowadzi wiele działań mających na celu aktywizację zawodową osób starszych. W ramach projektów oferuje szkolenia, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności zawodowych.

Zatrudnienie osoby starszej przynosi obopólną korzyść, zarówno dla seniorki/seniora jak również przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zatrudnienie osób bezrobotnych. Może ono wynosić połowę wysokości minimalnego wynagrodzenia i jest wypłacane przez 2 lata w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego, firmy mogą uzyskać dofinansowanie do szkoleń i kształcenia pracowników. Te rozwiązania dają szereg możliwości finansowych pracodawcom, którzy zdecydują się na zasilenie szeregów swojej firmy o doświadczonych pracowników. Urząd Pracy posiada również inne instrumenty rynku pracy tj. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz subsydiowane zatrudnienie – jako formę pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiącą zachętę do zatrudnienia zakładającą redukcję kosztów ponoszonych (uwzględniając doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy).

Z pomocy w znalezieniu pracy mogą korzystać nie tylko osoby zarejestrowane jako bezrobotne, ale również jako poszukujące pracy, które ze względu na pobieranie rożnych świadczeń nie mogą uzyskać statusu bezrobotnego.

Zachęcamy osoby starsze do kontynuowania swej aktywności zawodowej korzystając z oferowanych przez Urząd Pracy instrumentów rynku pracy, a także bezpośrednio u lokalnych pracodawców. Państwa nieograniczony czas wolny, doświadczenie, motywacja do pracy i jej efektywność może stanowić wzór dla osób młodych. Każda aktywność, w tym zawodowa, wolontaryjna, sportowa to bezcenny czynnik poprawiający kondycję zarówno fizyczną ale i psychiczną, dlatego też promujemy podejmowanie i kontynuowanie wszelkiej aktywności w tym zawodowej.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Słupska Rada Seniorów

PODZIEL SIĘ