Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Korzyści te wynikają z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupsk przyjęty został Uchwałą Nr XVI/174/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r.

Nieruchomości

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Tym samym zwracamy się do zainteresowanych podmiotów zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska (instytucje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, szpitale, inwestorzy prywatni, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, itp.), zamierzających realizować inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć.

Inwestycjami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są przedsięwzięcia wpływające na efektywność energetyczną, służące zmniejszeniu strat energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, tj. działania m.in. w zakresie:

  • modernizacji energetycznej budynków (termomodernizacja – ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne),

  • budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, itp.),

  • przebudowy, modernizacji oraz budowy nowych przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Celem ujęcia zadań podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 30 listopada 2017 roku.

Wnioski i pozostałe uwagi do Planu można składać:

  • w formie pisemnej:

a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”,

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wgkios@um.slupsk.pl,

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku (pl. Zwycięstwa 3, pokój 219) w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Słupska.

Pliki do pobrania:

Osoba do kontaktu: Piotr Włodarczyk – inspektor ds. zarządzania energią, tel. (0-59) 848-83-84, e-mail: p.wlodarczyk@um.slupsk.pl